Publikacje 8

 1.  Jegorow D., Identyfikacja zainteresowania dotacjami jako zjawiska sezonowego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Quantitative Methods in Economics), t. 19, z. 2, s. 140-150, ISSN 2082-792X, doi 10.22630/MIBE.2018.19.2.13 //MIBE_T19_z2_DJ, art. 
 2. Jegorow D., Zastosowanie Google Trends w analizie podaży pracy w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. XIX, z. 3, cz. 2, 2018, s. 119-133, ISSN 2543-8190 //Zastosowanie Google Trends do analizy sezonowości, PiZ
 3. Jegorow D., Odpis podatkowy „1%” jako źródło finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Ekonomia Społeczna 1/2017, s. 48-63, ISSN: 2081-321X, eISSN: 1898-7435, DOI: 10.15678/ES.2017.1.04 //ES, art.
 4. Jegorow D., Kreacja przedsiębiorczości zależnej od funduszy publicznych, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 93-106. ISSN 1506-7637, DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.08 // Optimum, art.
 5. Jegorow D., Funkcjonowanie administracji publicznej na poziomie samorządu terytorialnego a wzrost wydatków publicznych, Przedsiębiorczość i zarządzanie, T. XVIII, z. 7, cz. 2, 2017, s. 33-49, ISSN 2543-8190// PIZ_XVIII(7) Część II_DJ
 6. Jegorow D., Gruszecki L., Administracja publiczna w potransformacyjnej Polsce – dysfunkcje ograniczające rozwój społeczno-gospodarczy [w] Samorząd terytorialny Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwoju regionalnego, I. Lasek-Surowiec (red.), PWSZ w Chełmie, Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Chełm 2017, s. 82-95, ISBN 978-83-948811-3-9 //PWSZ_DJ_LG_2017_SI
 7. Jegorow D., Przeżycia przedsiębiorstw a kwestia dotacji publicznych na podejmowanie działalności gospodarczej, [w:] Otoczenie a wartość biznesu, M. Miszczuk, M. Sosińska-Wit (red.), Politechnika Lubelska, Lublin 2017, s. 29-44, ISBN 978-83-7947-289-5 //publikacja; DJ_PL
 8. Jegorow D., Organizacje pozarządowe jako podmioty zależne od funduszy pomocowych na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, z. 105, s. 109-123. ISSN 1641-3466, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.7 // art.; art.
 9. Jegorow D., Ekonomizacja sektora pozarządowego w Polsce, Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, z. 105, s. 97-108. ISSN 1641-3466, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2017.105.6 //art.; art.
 10. Jegorow D., Gruszecki L., Co-financing of start-ups from public funds – post-implementation evaluation of e services developed as part of the Operational Programme ‘Innovative Economy’ (Współfinansowanie start-upów ze środków publicznych – ocena powdrożeniowa e-usług powstałych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ), Roczniki Ekonomii i Zarządzania,  Tom 9 (45), numer 3, s. 21-32,  http://dx.doi.org/10.18290/reiz.2017.9.3-2, ISSN 2081-1837, eISSN 2544-5197 //KUL, art.
 11. Jegorow D., MŚP jako beneficjenci polityki spójności 2007-2013, [w:] (red.), M. Stefański, Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2017,  s. 57-71. ISBN: 978-83-64527-72-2 //WSEI_2017_DJ; DJ_WSEI_2017; WSEI
 12. Jegorow D., Jegorow A., Powiązania osobowe gremiów zarządczych i nadzorczych powstających na gruncie sektora pozarządowego, Akademia Zarządzania, nr 1/2017, s. 35-53 //art.; AZ
 13. Jegorow D., Rozwój przedsiębiorczości indywidualnej przy wsparciu funduszy europejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 475/2017, s. 65-76. ISSN: 1899-3192, DOI: 10.15611/pn.2017.475.06 //art.; DBC
 14. Jegorow D., Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych – prawodawstwo versus praktyka gospodarcza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, nr 18, z. 1, 2017, s. 175-186. DOI: 10.5604/01.3001.0010.2890; ISSN: 1899-8658 // art.; WSH
 15. Jegorow D., Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing Nr 17 (66) 2017, s. 63-72. DOI 10.22630/PEFIM.2017.17.66.5; ISSN: 2081-3430//DJ_SGGW; SGGW
 16. Jegorow D., Odmienność regionalna alokacji funduszy europejskich w Polsce w ramach polityki spójności w perspektywie 2007-2013, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 466, 2017, s. 119-127. ISSN 1899-3192; DOI: 10.15611/pn.2017.466.12 //art.; DBC
 17. Jegorow D., Gminy powiatu chełmskiego w realizacji celów polityki spójności, [w:] Nowoczesny samorząd społeczeństwa obywatelskiego, I. Rycerska, M. Gołoś (red.), Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 2017, s. 129-140. ISBN: 978-83-61787-92-1 // art.
 18. Jegorow D., Przedsiębiorczość zależna jako celowy model biznesowy wpisany w bezzwrotne transfery finansowe, [w:] H. Brandenburg, G. Tobor (red.), Projekty regionalne i lokalne – interesariusze projektu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2017, s. 139-150. ISBN: 978-83-7875-365-0 // art.
 19. Jegorow D., Key national clusters in regional policy (Krajowe klastry kluczowe w polityce regionalnej), Biblioteka Regionalisty Nr 16, 2016, s. 17-27. ISSN: 2081-4461, DOI: 10.15611/br.2016.1.2 //art.; DBC
 20. Jegorow D., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjent polityki spójności, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 49 (1/2017), s. 168-181. ISSN: 1898-5084, DOI: 10.15584/nsawg.2017.1.13 //art.; UR
 21. Jegorow D., Gruszecki L., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – perspektywa osób nieaktywnych zawodowo, [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, Leszek Bielecki, Jan Mojak, Agnieszka Żywicka (red.), Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2017, s. 81-97. ISBN: 978-83-64527-57-9 //WSEI_DJ_LG
 22. Jegorow D., Poglądy studentów ekonomii na wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polską gospodarkę, [w:] Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie, M. Stefański (red.), Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2017, s. 7-19. ISBN 978-83-64527-55-5 //art.; WSEI
 23. Jegorow D., Ewaluacja polityki spójności: ilość versus jakość, Studia i Prace WNEiZ, Nr 46/2 2016, s. 255-264. ISSN: 2450-7733, DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-22 //art.; WNEIZ
 24. Jegorow D., Ekonomia, polityka i rozwój – w poszukiwaniu źródeł problemów Unii Europejskiej, Journal of Modern Science nr 4/2016, s. 355-372. ISSN 1734-2031 //art.; WSGE
 25. Jegorow D., Postępująca dywergencja wewnętrzna Polski – ułuda racjonalnego rozwoju [w:] Zarządzanie w XXI wieku – koncepcje organizacji przyszłości, red. A. Szejniuk, M. Kaniewska, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2016, s. 39-52, Józefów 2016. ISBN: 978-83-62753-72-7. //art.
 26. Jegorow D., Obniżenie zdolności do generowania dochodów własnych województw – bariera w absorpcji funduszy europejskich, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 48 (4/2016), s. 301-311. ISSN 1898-5084 // art.
 27. Jegorow D., Implikacje inicjatyw klastrowych i klastrów z branży informatycznej na rozwój lokalny i regionalny, Studia i Materialy „Miscellanea Oeconomicae” nr 2016/1, s. 177-190. ISSN: 2081-2345 // art.
 28. Jegorow D., Uruchamianie działalności gospodarczej przy wsparciu dotacji a rozwój przedsiębiorczości, EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW, Nr 3(41) lipiec-sierpień 2016, s. 59-74. ISSN: 1734-087X //art.; art.
 29. Jegorow D., Sprawozdawczość finansowa projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, [w:] Helena Żukowska, Anna Spoz, Grzegorz Zasuwa (red.), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 283-292. ISBN: 978-83-8061-267-9 //Sprawozdawczość_KUL_ST_DJ; cała publikacja
 30. Jegorow D., Gruszecki L., Samorząd terytorialny w realizacji celów polityki spójności – doświadczenia powiatów chełmskich, [w:] I. Lasek-Surowiec (red.), 25 lat polskiej samorządności. Cykl konferencyjno-monograficzny: Studia nad samorządem terytorialnym Europy Środkowo-Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Chełm 2016, s. 137-148. ISBN: 978-83-61149-91-0. //art.
 31. Jegorow D., Lokalny wymiar polityki spójności, ZESZYTY NAUKOWE PWSZ w Płocku. NAUKI EKONOMICZNE, Tom 23(2016), s. 345-356. ISSN 1644-888X // art.
 32. Jegorow,  D.  (2016). Lokalny  wymiar  polityki  spójności,  ZN  PWSZ  w Płocku,  Nauki  Ekonomiczne,  V. 23 // art.
 33. Jegorow D., Deprecjacja roli zarządczej w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII z 4, cz. 3, 2016, s. 331-343. ISSN: 1733-2486 // art.
 34. Jegorow D., Deprecjacja projektu Unia Europejska – założenia versus efekty (permanentny stan nierównowagi rozwojowej w XXI wieku) [w:] M. Kotowska-Jelonek (red.), Ekonomiczne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionów, Seria: Monografie, Studia, Rozprawy M78, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2016, s. 53-63. ISBN: 978-83-63792-27-5, ISSN: 1897-269. //DEPRECJACJA PROJEKTU UNIA EUROPEJSKA
 35. Jegorow D., Ekonomia próżni – wyzwania rozwojowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 439/2016, s. 126-133. ISSN 1899-3192, DOI: 10.15611/pn.2016.439.11 // art.
 36. Jegorow D., Budowa gospodarki innowacyjnej jako element „Planu Morawieckiego” – wyzwania i perspektywy, Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia nr 2/2016, s. 51-63. ISSN 2392-1838 //art.
 37. Jegorow D., Falsyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego w skwantyfikowanym systemie sprawozdawczym w układzie regionalnym [w:] J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red.), Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 429-443. ISBN: 978-83-0118-665-4.
 38. Jegorow D., Odmienne priorytety rozwojowe polskich województw w kontekście absorpcji funduszy europejskich w latach 2004-2013 [w:] H. Brandenburg, P. Sekuła (red.) Projekty regionalne i lokalne – sukces projektu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 149-165. ISBN 978-83-7875-295-0 // art.; art.
 39. Jegorow D., Organizacje pozarządowe jako beneficjent polityki spójności Unii Europejskiej – doświadczenia Polski, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw” Nr 3 (794), s. 79-89. ISSN 0860-6846.
 40. Jegorow D., Dyspersja rozwojowa polskich regionów po akcesji Polski do Unii Europejskiej – regres rozwojowy Polski Wschodniej [w:] I. Rycerska, M. Gołoś (red.). Polska i Chorwacja a Unia Europejska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 148-169. ISBN 978-83-8019-396-3 // DJ_UE.Chorwacja
 41. Jegorow D., Planowanie strategiczne w rozwoju regionalnym – Polska w perspektywie 2020 roku, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII z 4, cz. 1, 2016, s. 71-81. ISSN 1733-2486 //art.
 42. Jegorow D., Zróżnicowanie regionalne poziomu innowacyjności w Polsce, [w:] „Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce – potencjał zmian”, Anna Francik, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Jaroslav Ďaďo (red.), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 13-26. ISBN: 978-83-64927-80-5
 43. Jegorow D., Regionalne zróżnicowanie skłonności do postaw przedsiębiorczych w Polsce (na niekorzyść województw Polski Wschodniej), [w:] A. Brzozowska, P. Kłobukowski (red.), Przedsiębiorczość: technologia i ludzie, Wydawnictwo Naukowe Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 101-113. ISBN: 978-83-65402-09-7; DOI: 10.7172/978-83-65402-09-7.2016.wwz.2 //Publikacja, Przedsiębiorczość_UW_DJ
 44. Jegorow D., Samodzielność finansowa polskich gmin – dyspersja regionalna, ZARZĄDZANIE. TEORIA I PRAKTYKA nr 2(12)/2015, s. 25-30. ISSN: 2081-1586 // art.; art.c.
 45. Jegorow D., Fundusze europejskie – stymulanta i destymulanta rozwoju Polski, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, Tom 7(43) (2015), s. 7-20. ISSN: 2081-1837 // art.; art.
 46. Jegorow D., Bariery w informatyzacji Polski Wschodniej, NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, zeszyt 44 (4), część 1, 2015, s. 225-239. DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.1.20; ISSN 1898-5084 //art.; publikacja
 47. Jegorow D., E-government w Polsce – założenia, a wymiar rzeczywisty [w:] R. Sobiecki (red.), STRATEGIE BUDOWANIA E-GOSPODARKI I E-SPOŁECZEŃSTWA W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 288-297. //art.
 48. Jegorow D., WSKAŹNIKOWO-RELACYJNA NIESTRUKTURALNA ANALIZA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE W LATACH 1995-2013 – sektor publiczny, [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. III, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014, ss. 7-22. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój t 3
 49. Jegorow D., WSKAŹNIKOWO-RELACYJNA NIESTRUKTURALNA ANALIZA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE W LATACH 1995-2013 – sektor prywatny, [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. III, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014, ss. 23-34. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój t 3
 50. Jegorow D., NOWE PODMIOTY GOSPODARKI POLSKIEJ NARODOWEJ W LATACH 2003-2013: WSKAŹNIKOWO-RELACYJNA NIESTRUKTURALNA ANALIZA WG SEKTORÓW WŁASNOŚCIOWYCH, [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. III, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014, ss. 35-48. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój t 3
 51. Jegorow D., SPOŁECZNO-GOSPODARCZE PROBLEMY ROZWOJU – PARADOKS INTERPRETACYJNY w świetle danych ilościowych (dyskusja wokół funkcjonalności PKB), [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. III, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014, ss. 49-60. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój t 3
 52. Jegorow D., SPOŁECZNO-GOSPODARCZE PROBLEMY ROZWOJU – PARADOKS INTERPRETACYJNY w świetle danych ilościowych (dyskusja wokół świata dobrobytu i świata rosnących dysproporcji rozwojowych), [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. III, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014, ss. 61-74. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój t 3
 53. Jegorow D., Polska gospodarka u progu 2014 roku – statystyczna analiza porównawcza w układzie międzynarodowym oparta na wybranych wskaźnikach makroekonomicznych [w:] „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt 39 (3/2014), Rzeszów 2014, ss. 162-174.
 54. Jegorow D, Krawczyk G., Pracodawcy powiatu włodawskiego wobec problemu bezrobocia, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, Ekonomia, Tom V-VI, zeszyt 2, 2009-2010, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014, ss. 173-216. //RWNPiE2009-10z2_s173-216_Jegorow_Krawczyk_1, TNKUL
 55. Jegorow D., WSKAŹNIKOWO RELACYJNA ANALIZA POLSKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2008-2013 W SYSTEMIE SPRAWOZDAWCZOŚCI PUBLICZNEJ [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. II , CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014, ss. 29-44. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój 2p
 56. Jegorow D., WZROST A ROZWÓJ GOSPODARCZY – RZETELNOŚĆ OCENY W ŚWIETLE POMIARU OPARTEGO NA PKB [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. II, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014, ss. 45-56. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój 2p
 57. Jegorow D., INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO – STRUKTURY KLASTROWE [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. II, Sun Solution, Chełm 2014, ss. 70-85. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój 2p
 58. Jegorow D.,  ZMIANY W ROZWOJU ZAWODOWYM PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN ILOŚCIOWYCH W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. II, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014, ss. 86-96. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój 2p
 59. Jegorow D.,  KOORDYNOWANIE KLASTREM W KONTEKŚCIE TWORZENIA WARTOŚCI DODANEJ PRZEDSIĘBIORSTW – STUDIA PRZYPADKÓW KLASTRÓW Z BRANŻY ICT [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. II, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2014, ss. 97-108. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój 2p
 60. Jegorow D., KAPITAŁ LUDZKI JAKO DETERMINANTA ROZWOJU NOWYCH STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE STRUKTUR SIECIOWYCH [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. I,CIVIS & Sun Solution, Chełm 2013, ss. 47-56. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój 1p
 61. Jegorow D., NEGATYWNE TRENDY ROZWOJOWE POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ W WYMIARZE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ – ESKALACJA UBÓSTWA [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. I, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2013, ss. 75-90. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój 1p
 62. Jegorow D., SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZTOCZA W OBSZARZE WSPIERANIA INICJATYW PRZEDSIĘBIORCZYCH [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. I, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2013, ss. 91-102. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój 1p
 63. Jegorow D., WARUNKI PROWADZENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ROZTOCZU – W POSZUKIWANIU SYMBIOZY POMIĘDZY SFERĄ PUBLICZNĄ I PRYWATNĄ [w:] D. Jegorow (red.), CZŁOWIEK – GOSPODARKA – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ. Perspektywa lokalna i globalna, cz. I, CIVIS & Sun Solution, Chełm 2013, ss. 103-118. //Człowiek – gospodarka – współpraca – rozwój 1p
 64. Jegorow D., Realizacja zadań publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe – szansa, czy zagrożenie [w:] P. Olszewski, A Stachula (red.) Organizacje pozarządowe w województwie lubelskim – teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm 2013, ss. 23-30. //D.Jegorow – NGO_p
 65. Jegorow D., AKTYWNOŚĆ POLSKICH WOJEWÓDZTW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ (analiza ilościowa w oparciu o dane statystyki publicznej) [w:] D. Jegorow (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji. Tom 3, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2013, ss. 135-144. //T3_DJegorow135-144
 66. Jegorow D., DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA W POLSKIEJ GOSPODARCE – WYZWANIA W KONTEKŚCIE ZMIAN NA PRZESTRZENI LAT 2005-2011 [w:] D. Jegorow (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji. Tom 1, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2012, ss. 161-168.
 67. Jegorow D., MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO – SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJOWE W PERSPEKTYWIE LOKALNEJ I GLOBALNEJ (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH POWIATÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO) [w:] D. Jegorow (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji. Tom 2, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2012, ss. 145-155.
 68. Jegorow D., SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE – UTOPIA SUKCESU [w:] D. Jegorow (red.) Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji. Tom 4, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2012, ss. 109-118.
 69. Jegorow D., KOEGZYSTENCJA CZŁOWIEKA Z GOSPODARKĄ – DOŚWIADCZENIA POLSKI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ (SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, RYNEK PRACY, MIGRACJE) [w:] D. Jegorow (red.), Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji. Tom 4, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2012, ss. 109-118.
 70. Jegorow D., Krawczyk G., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i Hiszpanii [w:] J. Kudełko, C. Taracha (red.), Polska – Hiszpania. Wczoraj i dziś, Wyd. Werset, Lublin 2012, ss. 404-423.
 71. Jegorow D. i in. (oprac.), D. Jegorow (red.), STRATEGIA PRZEWIDYWANIA I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ DLA POWIATU BIALSKIEGO, CHEŁMSKIEGO, HRUBIESZOWSKIEGO, TOMASZOWSKIEGO I WŁODAWSKIEGO, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2012. //Publikacja
 72. Jegorow D., Edukacja ustawiczna a wyzwania współczesnej gospodarki. Trwałość i efektywność kształcenia dorosłych na przykładzie Lubelszczyzny (Cz. 1), Wyższa Szkołą Stosunków Miedzynarodowych i Komunikacji Społecznej & Sun Solution, Chełm 2012. //PKU_raport
 73. Jegorow D., Krawczyk G., Rozwój obszarów marginalizowanych dla zrównoważonego rozwoju Europy – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych (na przykładzie powiatu włodawskiego) [w:] M. Gołoś, A. Kasińska-Metryka (red.), Europa regionów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Lublin 2011, ss. …
 74. Jegorow D. i in. (oprac.), D. Jegorow (red.),  KRAJOWE POLITYKI PUBLICZNE A POLITYKA SPÓJNOŚCI – KLUCZOWE BARIERY ROZWOJU POLSKI, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011. //Eksertyzy_NSS_CIVIS, Załączniki_NSS_CIVIS, Załącznik nr 4
 75. Art. zawarte w powyższej publikacji: Jegorow D., Ewaluacja, jako narzędzie weryfikacji skuteczności zastosowanej interwencji publicznej [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Polityka spójności Unii Europejskiej, a szanse rozwojowe Polski [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Niedużak A., Karowiec R., Stasal-Szajner D., Stachniuk A., Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa w kontekście realizacji celów polityki spójności [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Niedużak A., Karowiec R., Stasal-Szajner D., Stachniuk A., Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa w kontekście realizacji celów polityki spójności [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Karowiec R., Wzmocnienie zdolności instytucji publicznych do sprawnej i efektywnej realizacji zadań w kontekście realizacji celów polityki spójności [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Niedużak A., Stachniuk A., Wzmocnienie mechanizmów partnerstwa między administracją publiczną, a sektorem trzecim w kontekście realizacji celów polityki spójności [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Stasal-Szajner D., Wsparcie dla instytucji realizujących Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Niedużak A., Tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości w kontekście realizacji celów polityki spójności [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Szynaka R., Stasal-Szajner D., Wzrost poziomu edukacji społeczeństwa oraz poprawa jakości kształcenia w kontekście realizacji celów polityki spójności [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Krawczyk G., Młodzi 2011 – komentarz do rekomendacji do polityk publicznych [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Krawczyk G., Rozwój społeczeństwa informacyjnego w kontekście realizacji celów polityki spójności [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Niedużak A., Betiuk P., Wzrost zatrudnienia i integracji społecznej w kontekście realizacji celów polityki spójności [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Karowiec R., Efekt spill-over w zakresie standardów prowadzenia polityk publicznych, siły jego oddziaływania [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Jakość versus użyteczność badań w kontekście stanowienia polityk publicznych [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.Jegorow D., Przyszłość polityki spójności, a pozycja Polski w Unii Europejskiej [w:] D. Jegorow (red.), Krajowe polityki publiczne, a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju Polski, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011.
 76. Jegorow D. i in. (oprac.), D. Jegorow (red.), Program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, Raport z pilotażowego wdrażania programu doskonalenia zawodowego, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011. //Program doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
 77. Jegorow D. i in. (oprac.), D. Jegorow (red.), Przedsiębiorczość społeczna w nowej odsłonie. Ewaluacja wdrażania rozwiązań z obszaru przedsiębiorczości społecznej na terenie powiatów chełmskich, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2011. //Przedsiębiorczość społeczna_CIVIS
 78. Jegorow D., red. Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej Nr 4, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2011. //Biuletyn lubelskiej przedsiębiorczości akademickiej nr 4
 79. Jegorow D., Krawczyk G., Nauka dla biznesu, biznes dla nauki – obraz Lubelszczyzny [w:] Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej Nr 3 pod red. D. Jegorow, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2011, ss. 5-9. //Biuletyn lubelskiej przedsiębiorczości akademickiej nr 3
 80. Jegorow D., Niedużak A., Ewaluacja postawy przedsiębiorczej pod wpływem zmian społecznych [w:] D. Jegorow (red.), Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia, a praktyka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2011, ss. 6-23. //Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia a praktyka
 81. Jegorow D., Przedsiębiorczość wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy [w:] D. Jegorow (red.), Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia, a praktyka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2011, ss. 57-90. //Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia a praktyka
 82. Jegorow D., Niedużak A., Internacjonalizacja kapitału ludzkiego, a procesy migracyjne. Obraz Lubelszczyzny w latach 2004 – 2009 [w:] D. Jegorow (red.), Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia, a praktyka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2011, ss. 91-120. //Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia a praktyka
 83. Jegorow D., Krawczyk G., Przedsiębiorczość wobec procesów internacjonalizacji [w:] D. Jegorow (red.), Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia, a praktyka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2011, ss. 121-147. //Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia a praktyka
 84. Jegorow D., Krawczyk G., Niedużak A., Lubelskie środowisko akademickie wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy[w:] D. Jegorow (red.), Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia, a praktyka, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2011, ss. 148-172. //Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Założenia a praktyka
 85. Jegorow D. (red.), Przewodnik po przedsiębiorczości społecznej. Przedsiębiorczość społeczna – nowe oblicze. Implementacja w wymiarze rzeczywistym, Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, Chełm 2010. //Publikacja
 86. Jegorow D., Niećko I., Postawy i opinie uczniów białostockich gimnazjów wobec zawodu, edukacji zawodowej i przyszłości zawodowej, Raport z badań, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2010.
 87. Jegorow D., Niećko I., Preferencje gimnazjalistów z terenu Lubelszczyzny związane z ich edukacją i planowaną ścieżką kariery. Raport z badania, Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”, Chełm 2010.
 88. Jegorow D., Niećko I., Preferencje uczniów szkół zawodowych z terenu Lubelszczyzny związane z ich edukacją i planowaną ścieżką kariery. Raport z badania, Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”, Chełm 2010. //Raport_Lublin_9.2_23082010_1
 89. Jegorow D., Martyniuk J., Młodzież siedleckich gimnazjów wobec edukacji i planów związanych z pracą zawodową. Raport z badania, Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Wiedza”, Warszawa 2010.
 90. Jegorow D., Martyniuk J., Uczniowie siedleckich szkół zawodowych wobec edukacji i planów związanych z pracą zawodową. Raport z badania, Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Wiedza”, Warszawa 2010.
 91. Jegorow D., Kształcenie ustawiczne – strategiczne kierunki zmian. Raport z badana, Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”, Chełm 2010. //DJ_Raport__10
 92. Jegorow D., Krawczyk G., Przedsiębiorczość akademicka w Polsce – deficyt parezji [w:] D. Jegorow (red.), Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej Nr 1, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2010. //Biuletyn lubelskiej przedsiębiorczości akademickiej nr 1
 93. Jegorow D., Jegorow A., Martyniuk J., Lubelski rynek szkolnictwa wyższego versus rynek pracy [w:] D. Jegorow (red.), Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej Nr 1, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2010, ss. 18-22. //Biuletyn lubelskiej przedsiębiorczości akademickiej nr 1
 94. Jegorow D., Krawczyk G., Przedsiębiorczość akademicka – czy istnieje w Polsce? [w:] D. Jegorow (red.), Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej Nr 2, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2010, ss. 5-11. //Biuletyn lubelskiej przedsiębiorczości akademickiej nr 2
 95. Jegorow D., Krawczyk G., Bariery strukturalne w rozwoju przedsiębiorczość akademickiej w wymiarze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce [w:] D. Jegorow (red.), Biuletyn Lubelskiej Przedsiębiorczości Akademickiej Nr 2, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2010, ss. 22-28. //Biuletyn lubelskiej przedsiębiorczości akademickiej nr 2
 96. Jegorow D., Krawczyk G., Kapitał intelektualny Lubelszczyzny – ilość, czy jakość? [w:] D. Jegorow (red.), Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Implementacja w wymiarze rzeczywistym, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2010. //Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Implementacja w wymiarze rzeczywistym
 97. Jegorow D., Krawczyk G., Wybrane inicjatywy projektowe w obszarze przedsiębiorczości akademickiej w województwie lubelskim – założenia, a rezultaty [w:] D. Jegorow (red.), Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Implementacja w wymiarze rzeczywistym, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2010. //Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Implementacja w wymiarze rzeczywistym
 98. Jegorow D., Krawczyk G., Polska nauka a gender mainstreaming [w:] D. Jegorow (red.), Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Implementacja w wymiarze rzeczywistym, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2010. //Przedsiębiorczość akademicka na Lubelszczyźnie. Implementacja w wymiarze rzeczywistym
 99. Jegorow D., Przedsiębiorczość akademicka – rzeczywisty wymiar, a potrzeby gospodarki opartej na wiedzy [w:] B. Kościk, M. Sławińska, Przedsiębiorczość akademicka, Wyd. Pietrzak, Lublin 2010, ss. 35-46.
 100. Jegorow D. (oprac. i red.), Odmienność regionalna skuteczności wykorzystania środków polityki spójności na przykładzie Lubelszczyzny. Rekomendacje do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”, Chełm 2009. //Odmienność regionalna skuteczności wykorzystania środków polityki spójności
 101. Jegorow D., Szkolnictwo zawodowe wobec wyzwań współczesnego rynku pracy [w:] U. Kłosiewicz-Górecka, B. Słomińska (red.), Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009, ss. 102-110.
 102. Jegorow D., Niećko I., Cieślikowska M., Postawy i opinie uczniów białostockich szkół zawodowych wobec zawodu, edukacji zawodowej i przyszłości zawodowej, Raport z badań, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
 103. Jegorow D., Strategia partnerstwa lokalnego, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej, Chełm 2009.// STRATEGIA PARTNERSTWA LOKALNEGO //Publikacja
 104.  Jegorow D., Niećko I., Plany młodzieży gimnazjalnej Białegostoku dotyczące dalszego kształcenia i wyboru zawodu. Raport z badania, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur / Oficyna Wydawnicza A&Z, Warszawa 2009. // Publikacja
 105. Jegorow D., Szynaka R., Nowa jakość kształcenia w społeczeństwie opartym na wiedzy [w:] J. Saran (red.), Edukacja ustawiczna w dobie współczesnych przemian red., Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2009, ss. 69-79.
 106. Jegorow D., Globalna informatyzacja, a potrzeba kształcenie ustawicznego [w:] Biblioteka Stowarzyszenia Kształcenia Ustawicznego, Zeszyt nr 1, Stowarzyszenie Kształcenia Ustawicznego, Chełm 2007.
 107. Jegorow D., Cieślikowska M., Niećko I., Raport z badań Wybrane problemy społeczne w opinii mieszkańców Chełma: problemy alkoholizmu, narkomanii, uzależnienia od nikotyny, poczucie bezpieczeństwa w mieście i w rodzinie, Chełm 2008. (Raport opracowany na zlecenie Urzędu Miasta Chełm).
 108. W Misiąg, M Tomalak, D Jegorow, E Malinowska, Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004-2006, IBNGR na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 109. Jegorow D., Rozwój segmentów rynku transakcji internetowych, VI Konferencja Informatyki Stosowanej, Materiały pokonferencyjne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2007, s. . //Dorota Jegorow_rynek transakcji
 110. Jegorow D., Krystynek J., Saldo obrotów polskiego handlu zagranicznego, jako jeden z wyznaczników konkurencyjności polskich przedsiębiorstw [w:] Zmiany jakościowe w otoczenia konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2007, s. 9-28.
 111. Jegorow D., Krystynek J., Wdrażanie systemu informatycznego zarządzania relacjami z klientem – potrzeba chwili czy wymóg zachowania konkurencyjności? [w:] Zmiany jakościowe w otoczenia konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie narzędziowo-praktyczne (wybrane metody i instrumenty), Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, Warszawa 2007, s. 88-107.
 112. Jegorow D., Komputer na usługach prognozowania ekonomicznego, XIII Międzynarodowa Konferencja Matematyki i Informatyki, Materiały pokonferencyjne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm 2007.
 113. Jegorow D., Uwarunkowania ekonomiczne chełmskiej rodziny w świetle danych statystyki publicznej, Konferencja Naukowa z okazji 40-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, „Rodzina w dobie przemian – szanse i zagrożenia”, Materiały pokonferencyjne, Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie, Chełm 2006.
 114. Jegorow  D., Prognozowanie  koniunktury  konsumenckiej. Studium  krytyczne.  Rozprawa  doktorska,  Warszawa  2005. //Praca
 115. Jegorow D., Prognozowanie w badaniach koniunktury konsumenckiej [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt naukowy 59, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 136-150. //Publikacja
 116. Jegorow D., Prognoza na podstawie Wskaźnika Ufności Konsumenckiej WUK [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt naukowy 52, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s.163-177.
 117. Jegorow D., Porównanie wartości wskaźników odzwierciedlających nastroje konsumenckie na przykładzie instytucji badawczych: GUS, PENTOR i IPSOS [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt naukowy 51, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 170-181.
 118. D. Jegorow, G. Krawczyk, Przedsiębiorczość znana czy nieznana, 2012, Przedsiębiorczość znana czy nieznana? http://wpti.civis.org.pl/index.php?/Ze wiata- nauki/przedsiebiorczosc-znana-czy-nieznana.html //Przedsiebiorczość znana czy nieznana?

8 thoughts on “Publikacje

 1. Pingback: Baza publikacji ← dr Dorota Jegorow

 2. Reply praca zaliczeniowa sty 12,2018 04:48

  Ciekawy artykuł, wiele wnoszący. Czekam na więcej

 3. Reply środki na potencję bez recepty sty 13,2018 01:41

  Simply want to say your article is as surprising.

  The clearness in your post is simply excellent and i could
  assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to
  keep updated with forthcoming post. Thanks
  a million and please continue the enjoyable work.

 4. Reply Member XXL funziona sty 13,2018 01:46

  I could not refrain from commenting. Perfectly
  written!

 5. Reply praca magisterka sty 24,2018 20:50

  Zagadnienie nie zostało przedstawione w pełni, wiele elementów zostało pominiętych ale i tak uważam, że jest
  nieźle. Zdecydowanie wyróżnia się na tle innych:)

 6. Reply praca inżynierska lut 8,2018 17:50

  W końcu jakieś konkretne ujęcie tematu. Bez rozpisywania się
  i przysłowiowego lania wody. Zwięźle i na temat. I tak powinno być!

 7. Reply prace doktorskie lut 24,2018 04:51

  Interesujący temat, doskonale przedstawione zagadnienie.
  Pozdrawiam

 8. Reply praca dyplomowa mar 4,2018 16:19

  Hmmm czy tak jest nie wiem do końca. Autor chyba nie
  do końca uwzględnił wszystkie istotne kwestie…

Leave a Reply