O mnie 4

ZdjęcieWykształcenie

2005                            doktor nauk ekonomicznych, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Temat rozprawy doktorskiej: Prognozowanie koniunktury konsumenckiej. Studium krytyczne.

2000                            magister matematyki, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Temat pracy magisterskiej: Funkcje tworzące ciągów i rozkładów prawdopodobieństwa.

 

Wykształcenie/kwalifikacje uzupełniające

2014                            Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe.

2014                            Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, studia podyplomowe: Transport – spedycja – logistyka.

2010                            WODN Kursor o. Chełm, kurs kwalifikacyjny (210 godz.): Organizacja i zarządzenie oświatą.

2008                            UMCS w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Informatyki (ICT, języka angielskiego i informatyki).

2008                            Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, studia podyplomowe: Informatyka i techniki Internetu – edycja e-biznes.

Funkcje poza uczelnią, członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych oraz profesjonalnych

Członek – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział Chełm

Członek zarządu – Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS

Członek zarządu – Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Ekspert NCBiR w zakresie statystyki i prognozowania.

Ekspert w PARP: ocena projektów w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” PO IG w woj. lubelskim, podlaskim i podkarpackim oraz wniosków dotyczących stref ekonomicznych w PO RPW – ocena w zakresie analizy finansowej (2008-2012).

Ekspert w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości: ocena merytoryczna wniosków z zakresu B+R w ramach RPO Województwa Lubelskiego, w tym analiza zasadności finansowej planowanych działań badawczych, kwalifikacja poszczególnych typów badań (kwalifikacja intensywności wsparcia) (2013).

Specjalista – asesor w ramach RPO Województwa Lubelskiego (Urząd Marszałkowski Województw Lubelskiego w Lublinie): ocena merytoryczna wniosków z zakresu informatyzacji JST i ich jednostek organizacyjnych oraz uczelni (2009, 2014).

Ekspert WWPE ds. oceny merytoryczna w ramach działań 8.3 i 8.4 PO IG – projekty informatyczne: ocena zasadności merytorycznej i biznesplanów, w tym analizy ekonomicznej (od roku 2008 do roku 2013).

Ekspert MRR do oceny merytorycznej projektów w ramach działań MNiSW – Infrastruktura B+R (2008-2013).

Ekspert MRR do oceny merytorycznej projektów w ramach działań MNiSW – Komercjalizacja badań naukowych (2008-2013).

Ekspert MRR do oceny merytorycznej projektów w ramach działań MNiSW – Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw (2008-2013).

 

Przebieg pracy zawodowej

Podstawowe

od 2014                        adiunkt, Katedra Zastosowań Matematyki, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

od 2009 do 2014      adiunkt, Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim

od 2008                      adiunkt, kierownik studiów podyplomowych, specjalista ds. projektów europejskich, koordynator projektów, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

od 2005 do 2009       adiunkt, kierownik specjalności Informatyka w zarządzaniu, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

od 2000  do 2005       asystent, specjalista ds. koordynacji i monitoringu toku studiów, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Chełmie

 

Dodatkowe – praca w instytucie badawczym

2008                  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, praca w charakterze statystyka, w tym opracowanie raportu dotyczącego efektywności wdrażania funduszy europejskich w ramach tzw. pierwszej perspektywy finansowej w odniesieniu do wskaźników zapisanych w NSRO.

Dodatkowe – praca w pozarządowych organizacjach badawczych

2008-2012         Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS w Chełmie, stanowiska: kierownik trzech projektów badawczych, ekspert ds. oceny innowacji, trener szkoleń z zakresu badań, innowacji i komercjalizacji wiedzy, zakres obowiązków: kierowanie trzema zespołami badawczymi opracowującymi strategię zarządzania zamianą gospodarczą w powiatach przygranicznych województwa lubelskiego, analizę polityk publicznych w kontekście realizacji NSS, badania w zakresie rozwoju regionalnego, analiza polityk horyzontalnych UE wraz z realizacją tych badań i opracowaniem raportów badawczych; ocena wniosków aplikacyjnych czterdziestu pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych; opracowanie programu szkolenia z zakresu badań, innowacji i komercjalizacji wiedzy oraz jego przeprowadzenie w grupie czterdziestu pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych lubelskich uczelni. Kierownik projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Numer umowy DKS/BGD-II/POPT/180/11 z dnia 3 czerwca 2011 r. „Krajowe polityki publiczne a polityka spójności – kluczowe bariery rozwoju polski”.

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza w Warszawie, stanowisko: kierownik projektu badawczego, zakres obowiązków: opracowanie koncepcji badań dotyczących szkolnictwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i rynku pracy opartej na modelowaniu ekonometrycznym oraz przeprowadzenie pierwszej części badań.

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada, stanowiska: kierownik sześciu projektów badawczych, zakresy obowiązków: opracowanie koncepcji badań w zakresie rozwoju regionalnego, rozwoju lokalnego, szkolnictwa zawodowego, kształcenia ustawicznego, rynku pracy oraz administracji publicznej wykorzystujących łączenie metod ilościowych z jakościowymi, koordynowanie prac zespołów badawczych, prowadzenie badań, opracowywanie raportów. Kierownik projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Numer umowy POPT 03.01.00-00-002/07 z dnia 22 lipca 2009 r. „Odmienność regionalna skuteczności wykorzystania środków polityki spójności na przykładzie Lubelszczyzny. Rekomendacje do Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego”.

Doświadczenie zawodowe uzyskane poza systemem nauki i badań o charakterze eksperckim

Ocena 5 wniosków o charakterze badawczym w obszarze prognozowania – finansowanych ze środków publicznych

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie statystyki i prognozowania zorientowanych na wykorzystanie najnowszych technik obliczeniowych (ocena dotychczas 5 wniosków na kwotę ponad 20 mln zł).

Ocena ok. 300 wniosków w obszarze informatycznych rozwiązań technicznych pod względem zasadności, poprawności i efektywności zastosowanych rozwiązań informatycznych i montażu finansowego – finansowanych ze środków publicznych

Ekspert w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: ocena projektów w ramach Działania 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” (tworzenie e-usług począwszy od koncepcji po budowę zaplecza technicznego) oraz Działania 8.2 PO IG „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” (budowa informatycznego zaplecza technicznego do transakcji internetowych) w woj. lubelskim, podlaskim i podkarpackim – ocena łącznie ok. 100 wniosków (2008-2012) (obszar województwa lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego).

Specjalista – asesor w ramach RPO Województwa Lubelskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie): ocena merytoryczna ponad 40 wniosków z zakresu informatyzacji JST i ich jednostek organizacyjnych oraz szkół wyższych (budowa infrastruktury informatycznej) (2009, 2014).

Ekspert Władzy Wdrażającej Programy Europejskiej: ocena merytoryczna ponad 160 wniosków w ramach działań 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” i 8.4 PO IG „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” – projekty informatyczne: ocena zasadności merytorycznej i biznesplanów, w tym analizy ekonomicznej (od roku 2008 do roku 2013).

Ocena 6 wniosków dotyczących wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach w ramach badań pod kątem waciej kwalifikacji badań (związek z intensywnością pomocy publicznej), poprawności merytorycznej i finansowej – finansowanych ze środków publicznych

Ekspert w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości: ocena merytoryczna 6 wniosków z zakresu B+R w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, w tym analiza zasadności finansowej planowanych działań badawczych, kwalifikacja poszczególnych typów badań (kwalifikacja intensywności wsparcia) (2013).

Ocena 2 wniosków dotyczących infrastruktury technicznej tworzonych stref ekonomicznych pod kątem poprawności finansowej – finansowanych ze środków publicznych

Ekspert w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: ocena w zakresie analizy finansowej 2 wniosków dotyczących stref ekonomicznych w PO Rozwój Polski Wschodniej (2008).

4 thoughts on “O mnie

 1. Reply Patriciabub sty 19,2015 08:27

  Great article. I will be dealing with some of these issues as well..

 2. Reply KarlFBlankenbeckle cze 4,2015 19:25

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your
  next write ups thanks once again.

 3. Reply LeciaCEndow cze 6,2015 07:45

  Hi mates, its impressive post concerning cultureand fully explained, keep
  it up all the time.

 4. Reply EdraQWhiters lut 29,2016 23:25

  Good article. I absolutely love this web site.

  Keep writing!

Leave a Reply