Dossier

  • dr nauk ekonomicznych, SGH,
  • mgr matematyku, UMCS,
  • wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
  • działacz społeczny (członek organizacji pozarządowych, w tym członek zarządów),
  • propagator idei kształtowania osobowości poprzez praktyczną naukę matematyki i ekonomii,
  • aktywny uczestnik wielu seminariów, konferencji i spotkań naukowych,
  • wykształcenie,
  • doświadczenie zawodowe,
  • badania naukowe,
  • publikacje.

Profil w Google Scholar

Profil w Research Gate

Kontakt: dorotajegorow@kul.pl

Adiunkt na Katolickim Uniwersytecie Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Katedra Zastosowań Matematyki; dyscyplina naukowa: ekonomia; specjalność naukowa: ekonometria, matematyka, zastosowania matematyki w naukach ekonomicznych. Praktyk gospodarczy i społecznik zaangażowany w działalność lokalnych organizacji pozarządowych. Koordynator i wykonawca projektów badawczych z zakresu rynku pracy, kształcenia ustawicznego, przedsiębiorczości, administracji publicznej i polityki spójności. Autorka artykułów naukowych i ekspertyz, w tym ewaluacji m.in. z zakresu rozwoju regionalnego, innowacji, informatyzacji, przedsiębiorczości i funduszy europejskich. Ekspert i asesor oceny projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w zakresie efektywności ekonomicznej, przedsiębiorczości, infrastruktury B+R, rozwoju gospodarczego, kapitału ludzkiego i informatyki.

Leave a Reply